BENVINGUTS
va | es | it | en

arxiu

principal
enllaços
fotografies
dades actuals
publicacions

Benvinguts a la pàgina Web de l'Arxiu Municipal de POTRIES

Ajuntament de Potries

· 1. INTRODUCCIÓ / INTRODUCCIÓN
· 2. FORMACIÓ / FORMACIÓN DEL ARCHIVO
· 3. DADES ACTUALS / DATOS ACTUALES
· 4. ENLLAÇOS / ENLACES
· 5. PUBLICACIONS / PUBLICACIONES
· 6. NOTÍCIES / NOTICIAS
· 7. FOTOS / FOTOGRAFÍAS

"Una de les funcions principals de tot arxiu és la divulgació dels seus documents"

INTRODUCCIÓ / INTRODUCCIÓN
La finalidad fundamental que mueve esta página Web, és la de incrementar los accesos al Archivo Municipal de Potries, para intentar superar las dificultades própias de todo municipio pequeño, en cuanto a las limitaciones de horario, personal, etc.; todo ello con el objetivo de facilitar la máxima divulgación del contenido de su Fondo Documental.

Asi pues, con este nuevo servicio por Internet se busca tres objetivos a corto, medio y largo plazo:

1. En primer lugar, la divulgación de la existencia del Archivo Municipal de Potries y difusión de su contenido, a traves de Inventarios, Guias y Catálogos.

2. Posteriormente, que se pueda solicitar desde casa los documentos para acudir después al ayuntamiento a consultarlos.

3. Finalmente, poder consultar desde el propio domicilio la documentación digitalizada.

La finalitat fonamental que mou aquesta pàgina Web, és la de proporcionar l’accés a l’Arxiu Municipal de Potries, davant les dificultats pròpies del seu funcionament per la limitació d’horari al públic, al ser un municipi menut; i, d'aquesta manera possibilitar el compliment d'una de les funcions bàsiques de tot arxiu: facilitar la màxima divulgació del seu contingut.

Així doncs, amb aquest servei per Internet es pretenen 3 objectius fonamentals:

A curt termini: Coneixement de l’existència de l’Arxiu Municipal i difusió del seu contingut, a través dels Inventaris, Guies i Catàlegs.

A mig termini: Sol·licitud des de casa dels documents, per a acudir posteriorment a l’Ajuntament a consultar-los.

A llarg termini: Consulta on-line dels documents digitalitzats.

Resum del contingut del Fons Documental / Resumen del contenido

Dades límit: 1795-1998

Actes del plenari des de 1845; Correspondència des de 1823; Terme i Territori des de 1810; Estadística des de 1849; Quintes (1795-1987); Beneficiència des de 1875; Sanitat des de 1872; Obres Públiques des de 1890; Educació des de 1845; Agricultura des de 1897; Comptabilitat municipal des de 1813; Matrícula Industrial des de 1838; Estadística des de 1849; Contribució de l’Equivalent (1799-1801); Matrícula industrial des de 1838

4. Enllaços / Enlaces

4.1 Pàgines sobre Arxius, llibres i història

4. 1. 1 Secció Arxius. Direcció General del llibre, Arxius i Biblioteques. Conselleria de Cultura. Generalitat Valenciana:

http://www.cult.gva.es/dglab/archivos-f_e.htm

4. 1. 2 Servei Mancomunat d'Arxius. Mancomunitat de Municipis de la Safor

http://www.mancomunitat-safor.org/Serveis/arxius.htm

4. 1. 3. Altres

4. 1. 3. 1 Recursos per a Arxius i arxivers

http://www.um.es/fccd/archiweb/

4. 1. 3. 2 Associació d'Arxivers Valencian

http://www.arxiversvalencians.org/principal.htm

4. 1. 3. 3 Foro sobre arxius

http://chico.rediris.es/archives/arxiforum.html

4. 1. 3. 4 Pàgina de Jesús Alonso, arxiver i historiador

http://www.iespana.es/historiaillibres/

4. 1. 4 Arxius municipals

4. 1. 4. 1 Arxiu Municipal de Córdoba

http://archivo.ayuncordoba.es/

4. 1. 4. 2 Arxiu Municipal de Vila-Real

http://www.geocities.com/Paris/5419/

4. 1. 4. 3 Arxiu Municipal de Sueca

http://sapiens.ya.com/webarchivo/

4. 1. 4. 4 Arxiu Municipal de Moncada

http://www.gva.es/moncada/pagina_arch_municipal.htm

4. 1. 4. 5 Arxiu Diputació de València

http://www.valencity.es/htm/ardiput.htm

4. 1. 4. 6 Arxiu Municipal de Pego

http://www.pego.org/va/pagcultura/vagencult.html

4. 1. 5 Arxius Virtuals

http://www.archivovirtual.org/

http://www.ucm.es/BUCM/

4. 1. 6. Arxius més importants

4. 1. 6. 1. Archivo de la Corona de Aragón.

http://www.mcu.es/lab/archivos/ACA.html

4. 1. 6. 2 Archivo Histórico Nacional.

http://www.mcu.es/lab/archivos/AHN.html

4. 1. 6. 3 Archivo General de Simancas.

http://www.mcu.es/lab/archivos/AGS.html

4. 1. 6. 4 Archivo General de la Guerra Civil española.

http://www.mcu.es/lab/archivos/aguerracivil/SGV.html

4. 1. 7 Altres Arxius

4. 1. 7. 1 Servicio de Archivo en la página web de la
Diputación Provincial de Valladolid

http://www.diputaciondevalladolid.es/archivo/archivo.shtml

"Hem de tindre en compte que el material obtingut en un arxiu no té cap valor en si mateix si no és treballat i analitzat a continuació" E. Donet, Barx. Història d'un poble (1252-1859)