BENVINGUTS
va | es | it | en

AJUNTAMENT DE POTRIES


Carrer Boamit, núm. 26.
46721 POTRIES - LA SAFOR
Telèfon: 962 800 588 - Fax: 962 801 162

E-mail: potries_sec@gva.es

 • ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT
 • REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
 • CORPORACIÓ MUNICIPAL
 • TELEFONS D´INTERÉS
 • COMPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT

  NOM FUNCIÓ HORARI ATENCIÓ
  Juanfer Monzó Peiró
  BLOC-EV

  ALCALDE
  Hisenda, Promoció Econòmica i Joventut

  Dies: Dimarts i Dimecres
  Hora: De 19,15 a 21 h.
  LLoc: Casa Ajuntament

  Mª Carme Almunia Gironés
  BLOC-EV

  Tinent d'alcalde
  Benestar Social i Cultura

  Dies: Dilluns i Dijous
  Hora: De 18 a 20 h.
  LLoc:Casa Ajuntament

  Joaquim Agud Coll
  BLOC-EV

  Tinent d'alcalde
  Urbanisme i Medi Ambient
  Tresorer
  Portaveu BLOC-EV

  Dies: Dimarts i Dijous
  Hora: De 11 a 14 h i de 17 a 20 h respectivament.
  LLloc: Casa Ajuntament

  Juan Gràcia Escriva
  BLOC -EV


  Participació i Esports

  Dies: Dijous
  Hora: De 18 a 21 h. (Cita prèvia)
  LLoc: Casa Ajuntament

  Matilde García Morant
  PSOE


  Portaveu PSOE

  Dies: NO ESTABLERT
  Hora: NO ESTABLERT
  LLloc: NO ESTABLERT

  Esteve Sampayo Vidal
  PSOE
   

  Dies: NO ESTABLERT
  Hora: NO ESTABLERT
  LLoc: NO ESTABLERT

  Oscar Gamazo Micó
  PP
  Portaveu PP

  Dies: NO ESTABLERT
  Hora: NO ESTABLERT
  LLoc: NO ESTABLERT

  ÀREES DEL GOVERN

  • Hisenda i Promoció Econòmica

   -
   Pressupost General i Bases d’Execució
   - Operacions de crèdit i de Tresoreria
   - Comptes
   - Recaptació voluntària i executiva
   - Gestió econòmica-financera
   - Contractació i compres
   - Promoció i foment del turisme
   - Relacions amb entitats d’iniciatives turístiques
   - Promoció i desenvolupament de les festes d’interés turístic
   - Creixement econòmic
   - Desenvolupament Local
  • Urbanisme i Medi Ambient: que abraça les àrees de: Planificació i Disciplina Urbanística, Medi Ambient, Infrastructures, Obres, Serveis Municipals i Activitats Econòmiques, Agricultura i les matèries que es relacionaran seran:

   - Instruments d’ordenació general i de desenvolupament, normes i ordenances tiiurbanístiques.
   - Projectes d’urbanització i projectes d’obres ordinàries.
   - Convenis urbanístics.
   - Protecció de la legalitat urbanística, inspecció i dret sancionador.
   - Autoritzacions i llicències municipals d’obres, usos i activitats en tota classe de sòls, tiillicències de primera utilització i cèdules d’habilibilitat.
   - Autoritzacions provisionals, a precari, d’obres i usos.
   - Obres públiques.
   - Promoció de la vivenda pública.
   - Rehabilitació de vivenda.
   - Intervenció i manteniment del patrimoni municipal.
   - Pavimentació i conservació de vies públiques i rurals.
   - Regulació de la circulació.
   - Senyalització horitzontal i vertical.
   - Parcs i jardins.
   - Pla de gestió de residus sòlids urbans.
   - Protecció I gestió de les aigües.
   - Espais naturals protegits.
   - Neteja i senyalització d’abocadors (punt net).
   - Millores de l’eficàcia de les estructures agràries.
   - Pla de cremes.
   - Ajudes a obres i serveis d’infraestructura agrària.
   - Agricultura ecològica; control i lluita contra la degradació del sòl i de l’espai urbà i rural.

  • Benestar Social i Cultura: cultura, serveis socials, educació, joventut, esports, festes, tercera edat i sanitat, i les matèries que es relacionaran seran:

   - Patrimoni historicoartístic.
   - Biblioteques públiques.
   - Bandes de música.
   - Arxiu municipal.
   - Activitats culturals.
   - Ocupació del temps lliure.
   - Instal·lacions esportives.
   - Promoció de l’esport i competicions esportives.
   - Festes populars i ciutadanes.
   - Participació municipal en festes tradicionals i actes religiosos.
   - Consell de Joventut o Espai Jove.
   - Pla municipal anual d’Assistència Social i programa d’actuació.
   - Creació i millora de centres assistencials (residències, llar del Jubilat, tallers, centres de tiidia, centres oberts i menjadors).
   - Estudis sobre necessitats socials.
   - Direcció del personal dels serveis sanitaris locals.
   - Campanyes sanitàries (desratització, desinfecció i desinsectació).
   - Vacunes preventives.
   - Cooperació amb l’administració educativa en la creació, construcció i sosteniment de tiicentres docents públics i recepció d’obres.
   - Supervisar el funcionament de les guarderies infantils.
  • Participació Veïnal i Seguretat: seguretat i vigilància, consell de participació ciutadana, BIM, defensor del veí, personal i règim interior; i les matèries que es relacionaran seran:

   - Seguretat i vigilància.
   - Plans de prevenció i protecció civil.
   - Informacions sobre conductes ciutadanes.
   - Regular les formes, els medis i els procediments de la informació i participació dels veïns i tiientitats ciutadanes en la gestió municipal.
   - Elaborar i, en el seu cas, dictaminar sobre la aprovació o modificació de la Carta de tiiParticipació Ciutadana.
   - Butlletí d’Informació Municipal.
   - Promoure la constitució i el funcionament del Consell de Participació Ciutadana.
   - Cooperació municipal amb institucions i entitats no governamentals de caràcter no lucratiu.
   - Patrimoni i inventari de béns i drets.
   - Denominació de carrers i places.
   - Padró Municipal d’Habitants.
   - Cens de població i de vivenda.
   - Cens electoral.
   - Pla informàtic municipal i serveis informàtics.
   - Plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i la resta itid’administracions públiques.
   - Plantilla de personal.
   - Relació de llocs de treball.
   - Retribucions de personal.
   - Convenis col·lectius i acords funcionarials.
   - Acceptació de la delegació de competències efectuades per una altra Administració Pública.