BENVINGUTS
va | es | it | en

AJUNTAMENT DE POTRIES


Carrer Boamit, núm. 26.
46721 POTRIES - LA SAFOR
Telèfon: 962 800 588 - Fax: 962 801 162

E-mail: potries_sec@gva.es

 • ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT
 • REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
 • CORPORACIÓ MUNICIPAL
 • TELEFONS D´INTERÉS
 • REGLAMENT DE FUNCIONAMENT

  DE L'AJUNTAMENT DE POTRIES
  (LA SAFOR)

  OBJECTE

  Art. 1. L'objecte d'aquest Reglament de Funcionament de l'Ajuntament de Potries, en avant RFP, és regular I'estructura política, tant des del punt de vista de la participació, com des de la presa de decisions, que seguirà l'Ajuntament de Potries fins a la seua modificació. La voluntat reguladora pretén garantir tant la participació de tots els grups polítics pertanyents a l'Ajuntament, com de la participació de les veïnes i dels veïns del poble en el bon govern de Potries.

  Art. 2. El present reglament no pretén modificar en cap cas el Reglament de Funcionament i Ordenació Jurídica de les Entitats Locals (ROFJ) i respecta la seua regulació marc. En tot cas, només pretén regular noves formes de participació no regulades en aquest marc legal i estructurar el flux de presa de decisions.

  Art. 3. Aquest Reglament haurà de ser aprovat per la majoria absoluta del Plenari municipal, i la seua entrada en vigor per primera vegada haurà de tenir una moratòria de 60 dies, per tal de preparar les estructures i censos necessaris referents a la participació ciutadana de les persones no electes.

  ÒRGANS DE DECISIÓ I PARTICIPACIÓ

  Art. 4. Els òrgans en què s'estructurarà l'Ajuntament de Potries seran els següents:

  Plenari Municipal
  Alcaldia
  Comissió de Govern
  Comissió Especial de Comptes
  Consell Agrari Municipal
  Delegacions d'Alcaldia Genèriques: Urbanisme, Benestar Social i Participació Ciutadana
  Delegacions específiques
  Consell Sectorial d'Urbanisme
  Consell Sectorial de Benestar Social
  Consell Sectorial de Participació Ciutadana
  Defensor del Veïnal

  DEL PLENARI MUNICIPAL

  Art. 5. El Plenari Municipal és I'òrgan màxim de decisió i govern de l'Ajuntament i serà convocat de forma ordinària amb periodicitat mensual I'últim dijous de cada mes i de forma extraordinària en els supostos previstos en el ROFJ.

  Art. 6. La seua composició i sistema de funcionament seguirà el que es disposa en el ROFJ.

  Art.7. Les sessions del Plenari seran enregistrades en cinta magnetofònica que no serà destruïda fins a I'aprovació de I'acta de la sessió. Aquest enregistrament podrà ser revisat en cas de discrepàncies amb la redacció de I'acta.

  DE L' ALCALDIA

  Art. 8. L'Alcaldia serà ostentada per l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Potries, elegit de la forma establida en el ROFJ, i les seues funcions, competències, formes de control, destitució o cessament, etc., seguiran el que s’estableix en el marc legal general a aquests efectes.

  Art. 9. L'alcalde podrà nomenar un Secretari d'Alcaldia entre els veïns del poble, que no tindrà cap remuneració econòmica i tindrà les funcions d'assessorar I'alcalde en matèries per al bon govern municipal.

  Art. 10. El Secretari d'Alcaldia disposarà d'espai de treball a la casa Ajuntament i tindrà accés a la informació necessària per a desenvolupar la seua tasca d'assessorament, tenint una funció d'assessorament, i quedarà la funció executiva en la figura de I'alcalde/essa.

  Les matèries que es relacionen amb l’Alcaldia seran:

  - Pressupost General i Bases d’Execució
  - Operacions de crèdit i de Tresoreria
  - Comptes
  - Recaptació voluntària i executiva
  - Gestió econòmica-financera
  - Contractació i compres
  - Promoció i foment del turisme
  - Relacions amb entitats d’iniciatives turístiques
  - Promoció i desenvolupament de les festes d’interés turístic
  - Creixement econòmic
  - Desenvolupament Local

  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL GOVERN

  Art. 11. Es considerarà la composició de la comissió informativa de govern a l’igual que una Comissió Informativa Permanent, i en formaran part tots els membres de la corporació municipal presidits per l'Alcalde d'aquesta.

  Art. 12. Les funcions i funcionament de la Comissió Informativa del Govern seran les establides en el ROFJ per a qualsevol Comissió Informativa Permanent.

  Art. 13. Serà secretari/ària de la Comissió Informativa del Govern el mateix Secretari General de l'Ajuntament.

  Art. 14. Les sessions seran enregistrades en cinta magnetofònica que no serà destruïda fins a I'aprovació de I'acta de la sessió. Aquest enregistrament podrà ser revisat en cas de discrepàncies amb la redacció de I'acta.

  Art.15. La Comissió Informativa del Govern es reunirà de forma ordinària tots els dilluns de cada setmana que no siguen festius, i de forma extraordinària quan ho estime necessari l’Alcaldia.


  DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

  Art. 16. La Comissió Especial de Comptes estarà formada per tots els membres de la Corporació Municipal i serà el seu secretari el mateix Secretari-­Interventor.

  Art. 17. Les funcions i el funcionament seguirà el que es disposa en I'article 127 del ROFJ.

  DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL

  Art. 18. El Consell Agrari Municipal seguirà I'estructura i el funcionament ja aprovat al seu dia per l'Ajuntament de Potries i per la regulació marc.

  DE LES DELEGACIONS GENÈRIQUES

  Art. 19. Tal com disposa I'article 120 i 121 del ROFJ, els nomenaments i cessaments de delegats de I'alcaldia és atribució pròpia de I'alcalde/ssa.

  Art. 20. S'entén per delegació genèrica la delegació de l'Alcaldia en un membre de la Comissió Informativa del Govern referides a una o vàries àrees determinades, que abraça tant la facultat de dirigir els serveis corresponents, com la de gestionar en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.

  Art. 21. Les delegacions genèriques podran ser variades en contingut per I'Alcaldia, tot i considerar-se com a punt de partida les següents:

  · Urbanisme i Medi Ambient: que abraça les àrees de: Planificació i Disciplina Urbanística, Medi Ambient, Infrastructures, Obres, Serveis Municipals i Activitats Econòmiques, Agricultura i les matèries que es relacionaran seran:

  - Instruments d’ordenació general i de desenvolupament, normes i ordenances urbanístiques.
  - Projectes d’urbanització i projectes d’obres ordinàries.
  - Convenis urbanístics.
  - Protecció de la legalitat urbanística, inspecció i dret sancionador.
  - Autoritzacions i llicències municipals d’obres, usos i activitats en tota classe de sòls, llicències de tiiprimera utilització i cèdules d’habilibilitat.
  - Autoritzacions provisionals, a precari, d’obres i usos.
  - Obres públiques.
  - Promoció de la vivenda pública.
  - Rehabilitació de vivenda.
  - Intervenció i manteniment del patrimoni municipal.
  - Pavimentació i conservació de vies públiques i rurals.
  - Regulació de la circulació.
  - Senyalització horitzontal i vertical.
  - Parcs i jardins.
  - Pla de gestió de residus sòlids urbans.
  - Protecció I gestió de les aigües.
  - Espais naturals protegits.
  - Neteja i senyalització d’abocadors (punt net).
  - Millores de l’eficàcia de les estructures agràries.
  - Pla de cremes.
  - Ajudes a obres i serveis d’infraestructura agrària.
  - Agricultura ecològica; control i lluita contra la degradació del sòl i de l’espai urbà i rural.

  · Benestar Social i Cultura: cultura, serveis socials, educació, joventut, esports, festes, tercera edat i sanitat, i les matèries que es relacionaran seran:

  - Patrimoni historicoartístic.
  - Biblioteques públiques.
  - Bandes de música.
  - Arxiu municipal.
  - Activitats culturals.
  - Ocupació del temps lliure.
  - Instal·lacions esportives.
  - Promoció de l’esport i competicions esportives.
  - Festes populars i ciutadanes.
  - Participació municipal en festes tradicionals i actes religiosos.
  - Consell de Joventut o Espai Jove.
  - Pla municipal anual d’Assistència Social i programa d’actuació.
  - Creació i millora de centres assistencials (residències, llar del Jubilat, tallers, centres de dia, tiicentres oberts i menjadors).
  - Estudis sobre necessitats socials.
  - Direcció del personal dels serveis sanitaris locals.
  - Campanyes sanitàries (desratització, desinfecció i desinsectació).
  - Vacunes preventives.
  - Cooperació amb l’administració educativa en la creació, construcció i sosteniment de centres tiidocents públics i recepció d’obres.
  - Supervisar el funcionament de les guarderies infantils.

  · Participació Veïnal: seguretat i vigilància, consell de participació ciutadana, BIM, defensor del veí, personal i règim interior; i les matèries que es relacionaran seran:

  - Seguretat i vigilància.
  - Plans de prevenció i protecció civil.
  - Informacions sobre conductes ciutadanes.
  - Regular les formes, els medis i els procediments de la informació i participació dels veïns i entitats tiiciutadanes en la gestió municipal.
  - Elaborar i, en el seu cas, dictaminar sobre la aprovació o modificació de la Carta de Participació tiiCiutadana.
  - Butlletí d’Informació Municipal.
  - Promoure la constitució i el funcionament del Consell de Participació Ciutadana.
  - Cooperació municipal amb institucions i entitats no governamentals de caràcter no lucratiu.
  - Patrimoni i inventari de béns i drets.
  - Denominació de carrers i places.
  - Padró Municipal d’Habitants.
  - Cens de població i de vivenda.
  - Cens electoral.
  - Pla informàtic municipal i serveis informàtics.
  - Plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i la resta d’administracions tiipúbliques.
  - Plantilla de personal.
  - Relació de llocs de treball.
  - Retribucions de personal.
  - Convenis col·lectius i acords funcionarials.
  - Acceptació de la delegació de competències efectuades per una altra Administració Pública.

  DE LES DELEGACIONS Específiques

  Art. 22. L'Alcaldia podrà nomenar delegats específics en qualsevol regidor per a la direcció i gestió d'assumptes determinats dins les àrees genèriques.

  Art. 23. En aquest cas, el regidor de la delegació genèrica en què s'incloga aquesta àrea tindrà la facultat de supervisar I'actuació dels regidors amb delegacions específiques.

  DELS CONSELLS SECTORIALS

  Art 24. Tal com es descriu en I'article 130 i 131 del ROFJ, la finalitat dels consells sectorials serà la de canalitzar la participació dels veïns i de les seues associacions en els assumptes municipals. L'aprovació d'aquest reglament comporta I'aprovació de I'àmbit d'actuació, composició i organització dels consells sectorials.

  Art 25. Els consells sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i proposta amb relació a les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat que corresponga a cada consell.

  Art. 26. Es crearan al si de l'Ajuntament de Potries tres consell sectorials:

  1. Consell Sectorial D'Urbanisme, que tractarà temes de la delegació d'Urbanisme i Medi Ambient.

  2. Consell Sectorial de Benestar Social, que tractarà temes de la delegació de Benestar Social.

  3. Consell Sectorial de Participació Veïnal, que tractarà temes de la delegació de Participació Veïnal.

  Art 27. El Consell Sectorial d'Urbanisme, estarà presidit, en representació de l'Alcaldia, pel regidor/a d'Urbanisme i Medi Ambient, a més comptarà amb la participació d'un representant de cada grup polític constituït a l'Ajuntament i d'un nombre determinat de 6 veïns o veïnes del municipi. El secretari de la comissió serà personal tècnic de l'Ajuntament nomenat per l'Alcaldia.

  Art 28. Els representants veïnals del CS d'Urbanisme s'extrauran de dividir en 6 parts la trama urbana del municipi i realitzar sorteig entre tots els censats dins de cadascuna de les 6 parts, de cadascuna eixirà un sorteig. La delimitació i sorteig públic es realitzarà en Plenari extraordinari per a aquest fi i requerirà majoria absoluta. La durada d'aquesta representació serà d'1 any natural.

  Art 29. El Consell Sectorial de Benestar Social estarà presidit, en representació de I'Alcaldia, pel regidor/a de Benestar Social, a més comptarà amb la participació d'un representant de cada grup polític constituït a l'Ajuntament i d'un representant de cadascuna de les associacions censades al municipi de Potries. El secretari d'aquest consell serà un tècnic de I'ajuntament designat per I'alcaldia.

  Art. 30. Es considerarà una associació censada al municipi de Potries aquella que tinga la seua seu social a Potries i estiga donada d'alta en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana o òrgan superior, a més haurà de presentar comptes anuals i memòria d'execució d'activitats a l'Ajuntament de Potries, dins del primer trimestre de I'any posterior. Aquest Cens d'Associacions s'obrirà I'endemà de I'aprovació d'aquest reglament.

  Art 31. Si una associació s'incorpora al Cens d'Associacions de l'Ajuntament de Potries, serà requerida per l'Ajuntament per al nomenament de representant, i serà convocada a la pròxima reunió del CS de Benestar Social.

  Art 32. Tant el CS d'Urbanisme com el de Benestar Social es reuniran cada 3 mesos de forma ordinària i tantes vegades com el seu president estime oportuna de forma extraordinària.

  Art 33. El CS de Participació Veïnal estarà presidit, en representació de I'Alcaldia, pel Regidor de Participació Veïnal, comptarà amb 1 membre representant de cada grup polític de I'Ajuntament, dels representants de les associacions del cens d'Associacions referit en I'article 29 d'aquest reglament i de 20 representants veïnals. El secretari d'aquest consell serà el Secretari d'Alcaldia.

  Art 34. Els 20 representants veïnals resultaran del sorteig de cadascun dels 20 trams d'edat proporcionals dels cens de població major de 18 anys del municipi. Els trams d'edat i sorteig s'elaboraran en el Plenari extraordinari celebrat a tal efecte i per acord amb majoria absoluta.

  Art 35. Les sessions del CS de Participació Veïnal seran públiques i podrà assistir-hi qualsevol veí del poble, amb dret a veu, però sense vot.

  Art 36. Les sessions del CS de Participació Veïnal es celebraran cada 6 mesos de forma ordinària i tantes vegades com ho considere el seu president de forma extraordinària.

  DEL DEFENSOR VEÏNAL

  Art. 37. El defensor Veïnal serà una figura externa a I'Ajuntament que arreplegarà les queixes del poble respecte a qualsevol qüestió de funcionament de I'estructura política i tècnica de I'Ajuntament. Tindra veu pública en les sessions plenàries de I'Ajuntament que inclourà, almenys trimestralment, la lectura de I'informe d'aquest Defensor del Veí.

  Art. 38. El sistema d'elecció, estatuts i funcionament hauran de ser desenvolupats per un reglament propi que serà aprovat per majoria absoluta en plenari de I'Ajuntament.

  VIGENCIA, MODIFICACIÓ I SUBSIDIARIETAT

  Art. 39. Aquest reglament tindrà plena vigència l’endemà de la seua aprovació i comptarà amb un termini de 2 mesos per al seu desplegament complet.

  Art. 40. Podrà ser derogat o modificat amb acord per majoria absoluta dels membres de la corporació municipal.

  Art. 41. Tot el que no s’ha previst en el present reglament, haurà de atendre’s al que es disposa en el Reial Decret 2.568/1986 d’11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com en normes modificatòries posteriors.